Kommunevalg 2015

kommunevalg, illustrasjon

KOMMUNEVALG 2015

For å kartlegge ståstedet til de politiske partiene i Kristiansand når det gjelder billedkunstnerne i samfunnet vårt og kunst- og håndverk i skolen, sendte NBK-Agder ut en spørreundersøkelse til gruppelederne.

Spørsmålene er viktige fokusområder for våre medlemmer (NBK-A har ca. 90 medlemmer. NBK har totalt 2739 medlemmer), men de er også relevante i forhold til et større samfunnsbilde.

Billedkunstnerne er en yrkesgruppe med svært høyt utdanningsnivå og lange studieløp og når vi etablerer oss er det som små foretak som driver med verdiskapning og sysselsetting rundt omkring i landet. Utdanningsløpet starter i videregående skole og ender som oftest med en master ved en høyskole. (Kravet for å bli medlem i NBK-Agder er Master innen kunst eller tilsvarende realkompetanse).

I Kulturutredningen 2014 ble det fremhevet at befolkningens kulturdeltakning i første rekke utspiller seg i det lokale kulturlivet. Bibliotek, kulturskoler, kino, konsertsteder og teater utgjør det lokale kulturlivets infrastruktur, som forvaltes av kommune og fylkeskommunene. Kunstnerne er sentrale leverandører av innholdet i denne infrastrukturen.

De politiske partiene som svarte på undersøkelsen er:
Arbeiderpartiet (AP) ved Ingrid Wisløff Jæger
Demokratene (D) ved Vidar Kleppe
Venstre (V) ved Ivar Bergundhaugen
Fremskrittspartiet (FRP) ved Stian Storbukås
Kristelig Folkeparti (KRF) ved Grete Kvelland Skaara
Miljøpartiet de Grønne (MDG) ved André Tribbensee

De som valgte å ikke svare (til tross en vennlig påminnelse) var: Høyre ved Hans Otto Lund, Pensjonist Partiet ved Odd Salvesen, Harald Haugeland fra Sosialistisk Venstreparti og Halvor Fjermeros fra Rødt.

Tendenser
Hvis vi skal trekke ut noen generelle tendenser kan man si at MPG og V har svart utfyllende på de fleste spørsmål. Det har også til dels KRF og AP. V sier selv at de er spesifikke i sin kulturpolitikk.
FRP har ikke særlig fokus på billedkunstnerne som arbeidsgruppe. D fukuserer på rimelige lokaler for kunstnere, og føyer seg i så måte til MPG, KRF og AP, som også trekker frem atelier- og gjesteleilighet ordningene på Odderøya og Ekserserhuset som gode eksempler.

På spørsmålene om Kunst i skolen er det iførste rekke KRF som ønsker å øke antall timer med kunst- og håndverk direkte. AP fremhever Kulturskolens rolle, mens FRP og V ikke har programfestet noe vedrørende dette.
Det er bare MPG og AP som svarer ja på et ønsket krav om kunstfaglig kompetanse hos lærere som underviser i kunst og håndverk på småskole-/mellomtrinnet. De andre partiene svarer nei, men V fremhever at kommunen må jobbe sammen med skoleledelsen ved hver enkelt skole for å sette fokus på dette.
Alle partiene untatt FRP synes det er viktig å styrke utdanningsprogrammet for formgivingsfag i videregående skoler. Det samme gjelder spørsmålet om en lokal kunstfagskole er viktig for regionen.
På spørsmålene om det er viktig for partiene med Kunst i offentlige rom og i nybygg svarte alle untatt FRP ja, de valgte å skrive kanskje, uten å uttdype nærmere.

Spørsmålene og partienes svar kan leses i sin helhet under. Det er spennende lesning!
Biledkunstnere i samfunnet
1. Er det viktig for deres parti å ha aktive profesjonelle billedkunstnere i Kristiansand kommune?
• MPG JA ”Det er viktig for MDG å ha profesjonelle billedkunstnere i Kristiansand. Ved siden av mange andre kvaliteter innebærer kunstnerisk virksomhet potensialer som er spesielt interessante for MDG, potensialer som kan ha en nøkkelfunksjon ved å fremme forandring gjennom å transformere ideer til handling og ved å bevisstgjøre, visualisere, og synliggjøre det som ligger skjult, det som har blitt glemt, blitt oversett eller det som muligens er usynlig. Vi trenger kunstnere med høy kompetanse også som et ledd i et samarbeid for å utvikle og finne på nye løsninger for aktuelle utfordringer. Ved de store samfunnsutfordringene vi står overfor er vi avhengige av å ta kreativitet i bruk, for å prøve ut nye metoder, gjenbruke gode gamle metoder, bryte opp fastkjørt tenkning og dårlige tradisjoner på veien til et økologisk bevisst og fungerende samfunn. Det er derfor naturlig at vi anser kunstnernes kompetanse som meget viktig. Vil derfor støtte både den allmenne og den profesjonelle utviklingen av disse krefter der vi ser muligheter for dette.”
• V JA ”Ja. I programmet vårt skriver vi spesifikt at vår kulturpolitikk skal favne både de profesjonelle og de frivillige aktørene, og gi kulturen høyere prioritet og større handlingsrom. Kristiansand trenger et kulturløft!”
• KRF JA ” Vi har – og har alltid hatt profesjonelle billedkunstnere i vår by, og ønsker det fortsatt.”
• D JA ”Vi vil tilby rimelige lokaler.”
• AP JA
• FRP NEI

2. Gjør deres parti noe aktivt for å legge til rette for at profesjonelle billedkunstnere kan bo og arbeide i Kristiansand kommune?
• MPG JA ”I vårt kommunevalgprogram har vi bl. annet om fokus på gjenbruk av bygg. Istedenfor å la kommunale bygg stå tomme vil vi gjøre dem tilgjengelige for alternativ bruk. Dette vil kunne ha betydning for mange kunstnere og alternative initiativer. Vi setter spesielt pris på idealistiske tiltak og initiativ med fokus på bærekraftighet, økologi, gjenbruk, kreativitet, deling, sosial rettferdighet, fred og forskning som fremmer dette.
Vi vil også støtte opp prosjekter som tilrettelegger for rimelige leie av boliger, vi går inn for å nedlegge det kommunale næringsselskapet KNAS samt å reformere Kristiansand Eiendom.”
• KRF JA ” Vi har vært med på å etablere 5 leiligheter for gjestekunstnere. Vår representant i kulturstyret var i vår i Valadolid i forbindelse med prosjektet CreArt som er en utveksling av kunstverk og kunstnere i mellomstore byer. Det er et EU-prosjekt.”
• AP JA ” Vi arbeider for å gjøre Kvartal 5 i Posebyen til kultursenter for hele byen. Vi vil sikre framtiden for kunstnermiljøene på Odderøya, vi vil sørge for at profesjonelle kunstnere får forutsigbare rammebetingelser.”
• V JA ” Ja, vi har flere programpunkter som går spesifikt på å tilrettelegge for profesjonelle billedkunstnere i kommunen.”
• D JA
• FRP NEI

3. Har deres parti arbeidet for, eller ønsker dere å arbeide for, tilrettelegging av rimelige atelier / verksteder i Kristiansand kommune?
• KRF JA ” Vi har vært med på å etablere 6 atelierer og produksjonslokaler for kunstnere i Ekserserhuset. Likeså har vi vært aktive ved kulturetableringer i de ledige lokalene etter forsvaret på Odderøya.”
• V JA ” Ja, som sagt over. Som ett eksempel (av flere) har vi punktet om at vi vil prioritere profesjonelle aktører ved utleie av lokaler på Oddeøya.”
• AP JA ”Se spørsmål 2.”
• MPG JA ”Se over.”
• D JA
• FRP NEI
Kunst i skolen
For ti år siden var 20 % av timene i grunnskolen innenfor estetiske fag. I dag er tallet nede i 12%. Den kraftige nedprioriteringen innen praktisk estetiske fag, gjør at skolene ikke tilsetter lærere som har faglig kompetanse på dette feltet. Det er heller ingen krav i almennlærer-utdanningen om å velge kunst og håndverk eller musikk, slik det tidligere var.

Bare 30 % av lærere som underviser i kunstfag i grunnskolen har faglig kompetanse (SSB). Dette fører til at fagkompetansen i beste fall er tilfeldig spredt ut over. I verste fall kan dette føre til store skiller på landsbasis. På et overordnet plan betyr dette at vi som nasjon undergraver de faglige premissene som ligger i kunstfag, og heller ikke anerkjenner betydningen av kreativ tenking som grunnlaget for innovasjon og nyskaping.

1. Er det viktig for deres parti å øke tallet timer med kunst og håndverk på småskole- og mellomtrinnet?
• AP JA ” Vi har ikke noe vedtak på det, men vi har programfestet at: ”Barn og unge skal få prøve ut og bli kjent med et bredt spekter av aktiviteter… ”Kulturskolen er et av Krs APs viktigste satsingsområder.”
• KRF JA ”Vi beklager at etiske og estetiske fag har mistet timer i grunnskolen.”
• MPG JA
• V NEI ”Det er viktig for Venstre å øke fokuset på de estetiske fagene. Både for deres egenverdi og fordi disse fagene har positiv innvirkning på læring også i andre fag. Likevel har vi ikke berørt dette spesielt i vårt program for denne perioden, og vi kvier oss også for å detaljinstruere skolene i innhold. Som politikere ønsker vi å definere mål og rammer, mens skolen selv løser oppgaven slik de mener er best.”
• FRP NEI
• D ”Vi vil styrke valgmuligheten i skolen på dette området.”

2. Gjør deres parti noe for å fremme krav om kunstfaglig kompetanse hos lærere som underviser i kunst og håndverk på småskole-/mellomtrinnet?
• MPG JA ”Vi vil jobbe nasjonalt og lokalt for kunstnerisk virksomhet og håndverk på alle skoletrinn. Det er klart at lærerne må være fag-kompetente. For å utvikle gode strategier tilknytter vi oss gjerne eksperter og danner arbeidsgrupper, gjerne i samarbeid med NBK og andre organisasjoner.”
• AP JA ”Krs AP satser på skole, ønsker å lage en enda bedre skole, med lærere som har høy kompetanse på sine fagområder. Dette gjelder for alle fag, også når det gjelder etter- og videreutdanning.”
• V NEI ”Dette er ikke berørt spesielt i vårt program for denne perioden. Likevel er det åpenbart at det trengs kunstfaglig kompetanse hos lærere som underviser i estetiske fag. Som skoleeier (kommunen) vil vi jobbe sammen med skoleledelsen (rektorene) ved hver enkelt skole for å sette fokus på dette.”
• FRP NEI ”Ikke lokalt. Ukjent med hva som prioriteres nasjonalt.”
• KRF NEI ”Vi har ikke gjort det, men ser behovet.”
• D ”Vi har ikke gjort det frem til nå.”

En av konsekvensene av nedbyggingen av kunst- og estetiske fag i grunnskolen er at det er få søkere til disse linjene i videregående skole. Det kan virke som om vårt samfunn først tar fagområdene kunst, design og arkitektur seriøst når en kommer til høyskolenivå.

3. Er det viktig for deres parti å styrke utdanningsprogrammet for kunst, design og arkitektur (formgivingsfag) i videregående skoler?
• KRF JA ”Det uroer oss at det er mote og trender som styrer manges syn på stygt og pent. Årsaken er manglende skolering eller bevissthet om at det eksisterer objektive kriterier når det gjelder arkitektur og design. Her har skolen et stort ansvar.”
• V JA ”Videregående skole er fylkeskommunens ansvar, men fra vårt ståsted i kommunen ønsker vi helt klart et styrket utdanningsprogram innen disse områdene.”
• D JA ”Dersom ungdommen søker seg til denne utdanningen/faget.”
• MPG JA
• AP JA
• FRP NEI

4. Synest ditt parti at vi trenger formgivingsfag i både Vennesla, Kristiansand og Søgne?
• V JA ”Siden vi her representerer Kristiansand må vi nesten snakke for oss selv, men i Kristiansand er det altså helt klart at vi vil ha formgivingsfag.”
• FRP JA
• KRF JA
• MPG JA
• AP JA
• D ”Her må det være elevens ønsker som avgjør dette”

5. Mener deres parti at en lokal kunstfagskole er viktig for regionen?
• MPG JA ”En lokal kunstskole kunne bety mye for menneskene i byen og for regionen. Den kan bli til et kraftsenter og knutepunkt for kunstnerisk og tverrfaglig tenkning, læring, produksjon, kompetanse, estetisk og økologisk handling, den kan danne verksted og laboratorium for praktisk filosofisk virksomhet og føre samtidig til en utvidet forståelse i befolkningen for hva kunst kan være. Vi har sett initiativ i det lokale kunstmiljøet som har eksperimentert med dette, som kan være en spire til lokal kunstfagskole.”
• AP JA ”Krs AP ønsker å satse sterkt på kunst og kultur, både fordi det har stor egenverdi og fordi det har direkte nytteverdi – til samfunns- og næringsutvikling. Som en konsekvens av det kan en kunstfagskole være viktig for regionen, men dette må drøftes nærmere.”
• KRF JA ”Ønskelig, men dette er ikke drøftet og satt opp mot andre ting.”
• D JA
• V JA
• FRP NEI
Kunst i offentlig rom og i nybygg
Tilskuddsordningen for kunstprosjekter i kommunale og fylkeskommunale bygg (KOM) forvaltes av KORO (Kunst i offentlig rom). KORO kan gi tilsagn om tilskudd til kunstprosjekter i nye, planlagte eller ferdigstillte bygg etter søknad fra kommuner og fylkeskommuner (oppdragsgiveren), der disse har minimum 50 % eierskap eller leiekontrakt på minimum 10 år. Ordningen skal bidra til produksjon og formidling av kunstprosjekter av høy kvalitet samt bidra til økt kunstfaglig utvikling og kunnskap om kunst i offentlig rom.
Flere kommuner som bl.a Trondheim, Oslo, Bergen, Drammen og Risør har satt i gang egne kunstordninger med inspirasjon fra KORO.
Oslo kommune f.eks. setter av 0,5% av kommunens totale investeringsbudsjett i et fond som skal gå til kunstutsmykking. Kunstordningen har som mål at profesjonell samtidskunst skal prege Oslo kommunes offentlige bygg og uterom til glede for allment publikum, samt bidra til nye arenaer for kunstopplevelser og sikre barn og unge tilgang til kunst av høy kvalitet.

6. Er det viktig for deres parti med med kunst i offentlig rom og nybygg?
• KRF JA og NEI ”Kunst i det offentlige rom gir som regel miljøet et løft. Når det gjelder nybygg, har 2% -regelen har fungert noen år med positiv og negative virkninger – negative når kunsten ikke samspiller med bygget, og det har vi alt for mange eksempler på.”
• AP JA ”Krs AP vil etablere en innkjøpsordning for lokal kunst som skal brukes til utsmykning av det offentlige rom.”
• V JA ”Dette har vi programfestet spesifikt.”
• D JA
• MPG JA
• FRP KANSKJE

7. Har deres parti vært aktive for å sette i gang prosjekt med kunst i offentlig rom, eller i nybygg de siste 4 årene?
• V JA ”Det har dessverre vært lite aktivitet innen dette i Kristiansand de siste 4 årene, hvilket ei og for seg er grunnen til at vi har programfestet det nå. For Venstre ønsker å være aktive og innta en pådriverrolle her. Men som sagt har det vært mer bevaringsfokus (Aladdin, gamle Kristiansand teater) siste periode, og mindre prosjekter og nybygg.”
• KRF JA ”Vår representant i Kildens styre var aktiv ved valg av kunst til bygget.”
• AP JA
• D JA
• FRP JA
• MPG NEI ”Vi er et lite parti og har kun en representant i bystyret. Han har i kunstsaker stemt sammen med Cecilie Nissen (Venstre/Kunsthallen). MDG Kristiansand vokser og vi vil gjerne bli flinkere på dette feltet.”

8. Kunne det være interessant for deres parti å utarbeide et forslag til kunstordning for Kristiansand kommune?
• AP JA ”Krs AP mener Kristiansand trenger et kulturløft, og tar de fleste utfordringer for å få dette til.”
• MPG JA ”Viktig at representanter for kunstnerne blir invitert inn i arbeidsgruppe om dette.”
• V JA ”Så absolutt!”
• D JA
• KRF KANSKJE ”Det avhenger av tolkningen av ordet ’kunstordning.’”
• FRP KANSKJE

GODT VALG!
Hilsen NBK-Agder

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.