#utstillingsavtalen

NBK-Agder støtter #utstillingsavtalen.

Dette er hva det dreier seg om:

Billedkunstnere i Norge får ikke betalt for jobben de gjør med å lage utstillinger i landets kunsthaller, kunstsentre og kunstforeninger! Det skal kampanjen #utstillingsavtalen gjøre noe med.

Kampanjens mål er å sikre kunstnerne betaling for arbeid med utstillinger. Utstillingsstedene og kunstnerne står solidarisk sammen for å fremme saken og jobbe for økte bevilgninger til utstillingsstedene fra fylkeskommuner og kommuner.

Kunstnerorganisasjonene Norske Kunsthåndverkere, Forbundet Frie Fotografer og Norske Billedkunstnere har jobbet sammen siden 2008 for en statlig reform som skal gi kunstnerne utstillingshonorar og utstillingsvederlag, samt midler til produksjonskostnader.

olympia_web
“Olympia” av Jan Freuchen, en kunstnerisk kommentar til Norske Billedkunstneres pågående kampanje #utstillingsavtalen

Historikk

Ideen om honorering av kunstnernes arbeide med utstillinger oppstod i norsk sammenheng tidlig på 1970-tallet, i forbindelse med kunstnerorganisasjonenes arbeid for en vederlagsordning for utstillinger. Avtalen mellom staten og kunstnerorganisasjonene om utstillingsvederlag kom på plass i 1978. Avtalen gav kunstneren en kompensasjon for framvisning av verk i kunstnerens eie, med en verdiavhengig del basert på verkets verdi. Honorering av kunstnernes arbeid ble ikke del av denne avtalen.

De fire kunstnerorganisasjonene på det visuelle kunstfeltet; Norske Billedkunstnere (NBK), Norske Kunsthåndverkere (NK), Forbundet Frie Fotografer (FFF) og Samisk Kunstnerforbund (SDS) tok på nytt opp ideen om honorering for arbeid med utstillinger som politisk kampsak i 2008. Det har da dreid seg om å innføre utstillingshonorar ved statlige visningssteder, i tillegg til det utstillingsvederlaget norske kunstnere har krav på utifra Statens Utstillingsvederlagsavtale. Saken har vunnet politisk gjennomslag hos samtlige partier på Stortinget. Prinsippet om honorar for arbeid med utstillinger fikk gjennomslag i Meld. St. 23 (2011-2012) Visuell kunst. I 2013 satte Kulturdepartementet igang et pilotprosjekt for utstillingshonorar ved fire statlige visningssteder. Hver institusjon fikk en bevilgning på kroner 500 000 over to år.

En referansegruppe bestående av: Lars Grambye, direktør Sørlandets kunstmuseum, Svein Ingvoll Pedersen, daglig leder Nordnorsk kunstnersenter, Hilde Tørdal, styreleder Norske Billedkunstnere og Lise Stang Lund, styreleder Norske Kunsthåndverkere, ble opprettet og ga sine anbefalinger til Kulturdepartementet. I statsbudsjettet fikk referansegruppen fullt gjennomslag for sitt innspill om en styrking av piloten med ytterligere 4 mill. i statsbudsjettet for 2015, og antall museer og visningssteder i prosjektet ble utvidet fra fire til tolv. Pilotprosjektet skal løpe frem til oktober 2016, og deretter evalueres.

Utstillingsavtalen

Utstillingsavtalen er en avtale som inngås mellom et utstillingssted og en kunstner og som sikrer kunstneren lønn for det arbeidet som er gjort med utstillingen. Norske Billedkunstnere jobber for øyeblikket med å utarbeide avtalen, i samarbeid med Forbundet Frie Fotografer og Norske Kunsthåndverkere.

Utstillingsavtalen skal bestå av tre ulike deler:

  1. Utstillingshonorar: Honorar som utstillingsarrangør betaler til kunstner som lønn for kunstnerens arbeid i forbindelse med utstilling av kunstnerens verk. Honoraret skal dekke den arbeidstid en kunstner investerer i en utstilling, blant annet arbeid med administrasjon, nyproduksjon og tilrettelegging av verk, samt øvrig arbeid knyttet til utstillingen.
  2. Utstillingsvederlag: Vederlag som utstillingsarrangør betaler til kunstner som kompensasjon for lån og fremvisning av verk i kunstnerens eie. Vederlaget er en betaling for allmennhetens bruk av verket i utstillingsperioden og en kompensasjon for den tid kunstneren selv ikke kan disponere verket.
  3. Produksjonsutgifter knyttet til produksjonen av kunsten.

Det eksisterer i dag en statlig Utstillingsvederlagsavtale som kun gjelder for statlige utstillingssteder, og ikke fylkeskommunale eller kommunale visningssteder. NBK ønsker å få til en forenkling og modernisering av avtalen, sett i sammenheng med å utvikle Utstillingsavtalen.

Det foregår for øyeblikket et statlig pilotprosjekt kalt utstillingshonorar, som skal sikre kunstnere lønn for arbeid på 12 statlig støttede utstillingssteder. NBK jobber for et liknende prøveprosjekt på kommune- og fylkesnivå skal komme på plass. Dette forutsetter friske midler fra fylke og kommune.

 

Fakta

Fall i kunstnernes inntekter:
Siden 2006 har den norske gjennomsnittslønnen økt med 23%. Inntekten til billedkunstnere for kunstnerisk arbeid har sunket med 11,2% i samme periode. Rapporten “Kunstnerundersøkelsen 2013” er laget av Telemarksforskning på oppdrag fra Kulturdepartementet.

Rapporten “Kunstens autonomi og kunstens økonomi”:   
Kulturdepartementet igangsatte i mars 2014 en utredning om kunstnerøkonomien med Vigdis Moe Skarstein som utredningsleder. Rapporten “Kunstens autonomi og kunstens økonomi” ble lagt fram i januar 2015. Rapporten beskriver aktuelle problemstillinger og forslag til tiltak for kunstfeltet. Rapporten slår blant annet fast at “Utstillingshonorar i prinsippet er et godt tiltak”.

Pilotprosjektet for utstillingshonorar:
Det foregår for øyeblikket et pilotprosjekt på 12 statlig støttede utstillingssteder hvor formålet er å sikre at kunstnere får inntekt fra utstillingsarbeidet, synliggjøre de reelle produksjonskostnadene ved utstillinger og ansvarliggjøre kunstinstitusjonene til å honorere kunstneres arbeid. NBK jobber for at et liknende prøveprosjekt på kommune- og fylkesnivå skal komme på plass med tilsvarende finansiering.

MU-avtalen i Sverige:
Sverige er et foregangsland med MU-avtalen som skal sikre kunstnere betaling for arbeid med utstillinger. MU-avtalen ble undertegnet mellom kunstnerorganisasjonene og staten i 2009. Likevel viser en analyse utført av svenske kunstnerorganisasjoner (KRO/KIF) at Moderna Museet kun bruker 0,6% av sine årlige budsjett på kunstnerne som stiller ut der.

Statens utstillingsvederlagsavtale:
Utstillingsvederlagsavtalen ble inngått mellom kunstnerorganisasjonen og staten i 1978.

lonnforarbeid

http://www.utstillingsavtalen.no

Kampanjen på facebook: https://www.facebook.com/utstillingsavtalen/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.