Om NBK-A

Norske Billedkunstnere-Agder (NBK-A) er en lokal fagorganisasjon for profesjonelle billedkunstnere i Agderfylket. NBK-Agder har til formål å ivareta medlemmenes faglige, økonomiske, ideelle og sosiale interesser i Agder. Norske Billedkunstnere Agder er en av 20 grunnorganisasjoner som er tilknyttet hovedorganisasjonen Norske Billedkunstnere (NBK) og er forpliktet av vedtekter og landsmøtevedtak i Norske Billedkunstnere.

Norske Billedkunstnere (NBK) er billedkunstnernes hovedinteresseorganisasjon. NBK arbeider for å ivareta billedkunstnernes faglige, ideelle, økonomiske og sosiale rettigheter og interesser. NBK har ca. 2700 medlemmer som fordelt på 20 grunnorganisasjoner. Veien til medlemskap går gjennom en eller flere av disse. Du må bli medlem av en grunnorganisasjon før du kan bli medlem av NBK. Kriteriene for å bli tatt opp kan variere noe fra organisasjon til organisasjon, men i hovedsak blir reglene fastsatt av Norske Billedkunstneres landsmøte.

Ved fylte 67 år, vil kontingenten bli redusert til det halve. Medlemmet må selv ta kontakt med administrasjonen for å opplyse om dette.

NBK er arrangør av Høstutstillingen og fungerer videre som innstillingsorgan for statlige og også andre stipend- og støtteordninger.

Norske Billedkunstnere eier og utgir fagbladet Billedkunst.

Se www.billedkunst.no/nbk  for mer informasjon.

Hva får du som medlem i NBK?
– Tilhørighet til en kunstnerorganisasjon sentralt.
– Abonnement på tidsskriftet Billedkunst med 7 utgivelser pr. år.
– Informasjon om utstillinger i inn- og utland, utsmykkingsoppdrag, seminarer, workshops, utlysninger og aktuelle saker med mer tilsendt på e-post, samt informasjon på NBKs og NBK-As nettsider.
– Invitasjoner til faglige og sosiale arrangementer som fagseminarer, kurs, åpninger, filmvisninger og medlemsmøter.
– Økonomisk og juridisk rådgivning ved behov.
– Tilbud om Kunstnerforsikringen.
– Kunstnermedlemsskap på SKMU (NBK-Agder)

Søke om medlemsskap i NBK-Agder:

NBK-Agder behandler søknader to ganger i året.

Søknadsfristen er 1. mars og 1. september hvert år.

Her kan du laste ned Søknadsskjema 

For å søke medlemsskap i NBK-A må du fylle kriteriene til medlemsskap i Norske Billedkunstnere.

Opptakskriterier for distriktsorganisasjonene

Vedtatt på NBKs 10. ordinære landsmøte 2009

Opptak til distriktsorganisasjonene tilsluttet Norske billedkunstnere skjer etter en samlet vurdering av søkerens kunstfaglige formal- og realkompetanse. Kriteriene for medlemskap har som formål å sikre at organisasjonens medlemmer er profesjonelle, yrkesaktive billedkunstnere. Søkeren må derfor ha gjennomført utdanning innenfor billedkunstområdet og/eller i sin praksis vise et profesjonsnivå tilsvarende kompetanse på mastergradnivå.

Det skal legges vekt på følgende kriterier i vurdering av søkeren:

Utdanning, kunstnerisk aktivitet, utsmykkingsoppdrag, innkjøp, stipendtildeling samt priser.

Formalkompetanse

Utdanning: Søkere som har avlagt en mastergrad (MA) i billedkunst, kunst, kunstfag, samtidskunst ved Kunsthøgskolen i Bergen (KHIB), Kunsthøgskolen i Oslo (KHIO), Norges teknisknaturvitenskaplige universitet i Trondheim (NTNU) eller Høgskolen i Tromsø (HITØ), får medlemskap i organisasjonen. Søkere som har gjennomført studier i ordninger før innføring av kvalitetsreformen i høyere utdanning i 2002, det vil si hovedfag etter 4, 5 studieår (hovedfag fra KHIB, fagområde fotografi og grafikk Hovedfag fra KHIO, fagområde farge og grafikk) eller diplom etter 4 studieår (gjennomført 4-årig studium ved KHIO, avdeling Statens kunstakademi, KHIB, Avdeling kunstakademiet, NTNU, Fakultet for arkitektur og billedkunst, Kunstakademiet i Trondheim) får medlemskap i organisasjonen. Dette vil også gjelde for søkere med tilsvarende grad fra sammenlignbare institusjoner i utlandet (med sammenlignbare institusjoner menes utdanningsinstitusjoner som inngår i nettverk med overnevnte KHIB, KHIO, NTNU og HITØ, og skoler som gir rett til lån i lånekassen). For søkere med avlagt Bacholorgrad i kunst fra KHIB, KHIO, NTNU og Høgskolen i Tromsø (HITØ), Avdeling for kunstfag må utdannelsen også ses i sammenheng med søkerens kunstnerisk aktivitet, utsmykkingsoppdrag, innkjøp og stipendtildeling.

Realkompetanse

Kunstnerisk aktivitet: Ved siden av formel utdanning gir kunstnerisk aktivitet i forhold til produksjon av separatutstillinger og deltagelse på gruppeutstillinger i inn og utland et viktig bilde av søkerens faglige kvalifikasjoner. Tellende er nasjonale eller regionale visningsinstitusjoner driftet av stat, fylke eller kommune, kunstnerorganisasjonenes egne visningssteder, seriøse private museer og gallerier. Videre vil deltagelse på nasjonale og regionale utstillinger med åpen innsendelsesrett være en rettesnor for positiv vurdering. Dette gjelder også deltagelse på ulike regionale, nasjonale og internasjonale biennaler eller festivaler innen ulike kunstneriske felt.

Deltagelse på ulike kunstmesser, gjennom gallerist eller type uavhengige eller selvorganiserte formidlingsarenaer, bør også vurderes positivt, og i forhold til visningsarenaenes prestisje og kvalitetsrenommé.

Andre formidlingskanaler utenfor det institusjonelle rommet, det være seg det museale, private, frivillige eller kunstnerstyrte, der kunstnerisk virksomhet benytter seg av performativ og/eller relasjonell strategi må også vektlegges.

I alle sammenhenger må søkeren dokumentere aktiviteten på relevant vis i form av omtale, anmeldelser, publikasjoner, egendokumentasjon med mer. Den enkelte grunnorganisasjonen angir selv hvilke analoge og digitale format som kan mottas til vurdering.

Utsmykkingsoppdrag: Utsmykkingsoppdrag og premierte utkast til utsmykninger i inn og utland skal tillegges vekt i en vurdering. Oppdrag i regi av Utsmykkingsfondet signaliserer en prosess som sikrer kvalitet og profesjonalitet i det kunstneriske arbeidet. Innkjøp av løse arbeider regnes ikke som utsmykning i denne sammenhengen. Søkeren må dokumentere aktiviteten på relevant vis i form av omtale, anmeldelser, publikasjoner, egendokumentasjon med mer. Den enkelte grunnorganisasjonen angir selv hvilke analoge og digitale format som kan mottas til vurdering.

Innkjøp: Med innkjøp menes kjøp av billedkunst til faste samlinger, offentlige og private i inn og utland. Innkjøp i disse kategoriene indikerer ett kunstnerskap av høy kvalitet. Søkeren må dokumentere innkjøpet.

Stipendtildeling: Har søkeren mottatt stipend regionalt, nasjonalt eller internasjonalt indikerer dette kunstnerisk kvalitet i på et profesjonelt nivå. Det bør fremkomme om stipendtildelingen er vurdert av fagfeller eller annen faglig kompetent jury. Har søkeren mottatt priser regionalt, nasjonalt eller internasjonalt indikerer dette kunstnerisk kvalitet i på et profesjonelt nivå. Det bør fremkomme om pristildelingen er vurdert av fagfeller eller annen faglig kompetent jury.

Se også her: https://www.norskebilledkunstnere.no/medlemskap-i-nbk/

Du kan også kontakte oss på mail, så sender vi søknadsskjema på mail eller per post.

Søknaden sendes til nbkagder@gmail.com

eller per post til:

NBK-A / NORSKE BILLEDKUNSTNERE – AGDER
v/ Agder Kunstsenter
Skippergata 24
4611 Kristiansand
nbkagder@gmail.com
Org.nr. 992 690 461
Styret i NBK-Agder 2023-2024
Erik Laukvik
Eva Hoven
Andre Tribbensee
Vara  Lisbeth Skranes
kontakt: nbkagder@gmail.com
Mer info kommer når styret har konstituert seg

magneta

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.