Honorar og vederlag

HONORAR OG VEDERLAG

NBK-AGDER 2019 

Honorarberegning ved kunstneriske oppdrag og prosjektsøknader

Som selvstendig næringsdrivende kunstner er det opp til den enkelte å fastsette prisen på egne tjenester. I tillegg til materialutgifter må en kalkulere med en timesats for forarbeid/ideutvikling, gjennomføring og administrasjon av prosjektet. I tillegg til bevissthet om egen verdi, er det da nyttig å kjenne til det som ellers er anerkjente og gjeldende satser.

Man spørre seg hvorfor billedkunstnerne og NBK ikke har noen veiledende satser.

Et svar kan være dette; på BKFHs (Billedkunstnernes Forening Hordaland) står dette: «Konkurranseloven forbyr publisering av veiledende minstesatser, oppfordringer om å “ta forsvarlig betalt” og lignende. I mangel av dette har vi samlet informasjon om satser som kan fungere som referanser ved honorarberegning.»

Allikevel har forfatterne veiledende minstesatser på sine nettsider og i sitt nettverk. Hvorfor dette praktiseres ulikt, vet ikke vi.

Her er link til NBKs info rundt honorar og vederlag:

https://www.norskebilledkunstnere.no/jus-og-kunstnerokonomi/

Honorarer andre kunstnergrupper får:

NBK-Agder viser til Forfattersentrum sine satser og betingelser for oppdrag for sammenlikningsgrunnlag: https://www.forfattersentrum.no/honorarsatser/

Forskjellen på billedkunstnere og forfatteres honorarutbetaling;

Honorarene kreves inn via faktura av hver enkelt billedkunstners enkeltpersonforetak hos billedkunstnere, mens forfattersentrum krever inn honorarene på vegne av sine medlemmer, noe de tar en formidlingsavgift på 2,5 %.  Denne går til Norsk Forfattersentrums Medlemsfond.

Fordelen forfattersentrum har er at de står sterkt i sine krav når de har en fastsatt kollektiv sats og innkreving via et kontor, mens billedkunstnere ikke har noen slike minstesatser å vise til. På den annen side beholder billedkunstnerne 100 % av honorarer selv. Man kan spørre seg hva som tjener feltet best, antageligvis har forfatterne en langt bedre løsning på et evig problem.

Se også forfattersentrums gode råd ang kontraktsinngåelse; alltid i forkant av oppdraget.

Vi presiserer at dette er forfatternes satser, sakset fra Forfattersentrums åpne hjemmeside. Ikke alle typer oppdrag her er like relevant, men det er veldig greit å sammenlikne hva andre kunstnergrupper får for sin tidsbruk.

Forfattersentrum –  Minimumssatser

Gjeldende fra 1. januar 2019

Dette er minimumssatser og forfatteren står fritt til å be om høyere honorar. Honorarbeløpet må alltid avklares ved inngåelse av avtalen.

Opplesning med kort introduksjon

Opplesning inntil 30 minutter: Fra kr 2 700.-
Opplesning inntil 60 minutter: Fra kr 3 700.-

Forfatteren kan holde en kort introduksjon til opplesingen

Litterære samtaler

Litterær samtale opp til 60 minutt: Fra kr 4 500.-
Litterær samtaleleder opp til 60 minutt: Fra kr 5 200.-
Litterær samtale over 60 minutt: Fra kr 6 500.-
Litterær samtaleleder over 60 minutt: Fra kr 8 000.-

Tillegg for ferdig forberedelser (etter avtale): Fra kr 1 200.-

Paneldebatt med minimum 4 deltagere

Paneldebatt: Fra kr 3 000.-
Tillegg for ferdig forberedt innlegg (etter avtale): Fra kr 1 200.-
Paneldebatt, leder: Fra kr 4 200.-

Konferansier

Innleder/vert: Fra kr 2 500.-

Korte introduksjoner av de medvirkende

Programleder: Fra kr 4 400.-
Introduksjoner og korte innlegg om de medvirkende

Konferansier: Fra kr 10 000.-
Prisutdelinger, konferanser og større arrangement med omfattende forberedelser.

Foredrag

Foredrag opp til 20 minutter: Fra kr 4 600.-
Foredrag opp til 45 minutter: Fra kr 8 500.- Gjenbruk 5000.-
Foredrag opp til 60 minutter: Fra kr 10 000.- Gjenbruk fra kr 6 000.-
Pr påfølgende time: Fra kr 10 000.-

Skrivekurs

Kurs à 2 timer: Fra kr 3 800,-
Pr. ekstra time med samme gruppe samme dag: Fra kr 1 200,-

Manuskonsultasjon

Nytt manus (førstegangslesning): Manus under 200 sider.

Skriftlig tilbakemelding 1–3 sider: Fra kr 3 800.-

Tillegg for muntlig tilbakemelding/møte: Fra kr 1 000.-

Ny lesning av samme manus (runde 2):

Manus under 200 sider

Skriftlig tilbakemelding 1–3 sider: Fra kr 3 300.-

Tillegg for muntlig tilbakemelding/møte: Fra kr 1 000.-

Større manus: Manus over 200 sider, skriftlig tilbakemelding 1–3 sider: Fra kr 5 500.-
Tillegg for muntlig tilbakemelding/møte: Fra kr 1000.-

(Pris etter skjønnsmessig vurdering av Norsk Forfattersentrum)

Alle manus må leveres med 12 punkt skrift, dobbel linjeavstand og 2,5 cm marg

Tillegg for lang reise: Fra kr 2 000,-
Lang reise defineres når reisen kun gjelder ett oppdrag, og hvor det er mer enn 4 timer reisetid hver vei, raskeste reisemåte uavhengig av hvilken reisemåte som benyttes. Det må være avklart med oppdragsgiver før oppdraget er utført.

Reise og opphold kommer i tillegg til honorar. Vi bruker statens satser for dekning av utgifter til kost, overnatting, bruk av egen bil og bruk av andre egne fremkomstmidler ved reiser innenlands.

 –

DKS 

Rammeavtalen er fremforhandlet i en rammeavtale med Kunstnernettverket og KS og MFO. Norske Billedkunstnere (NBK) er medlem av Kunstnernettverket.  I tilskuddsbrevet som følger pengene fylkene får fra Staten/Kulturtanken, står det at det forventes at fylkene forholder seg til rammeavtalen. Avtalen er ikke en tariffavtale.

http://www.ks.no/fagomrader/Arbeidsgiver/lonn-og-tariff/saravtaler-og-ovrige-avtaler/ny-rammeavtale-for-den-kulturelle-skolesekken/

Du finner gjeldende rammeavtalen her:

https://www.kf-infoserie.no/a/h/931fe8f5-8cdf-47ab-a8fb-9e8dba6f8e66/252872?ticketId=29483189-ca20-49ae-9f66-4851e52c6b6a&showExact=true

Ansatt ved Kulturtanken (DKS overordnede organ i Oslo) sier at: hvis en kunstner er en utøver, det vil si, tilstede i DKS opplegget, skal denne ha vanlig DKS sats.

 

Satsene er disse :

Satsen for oppdragstakere pr dag er kr. 4 500,-

jmfr Rammeavtalen gjeldende fra 01.08.2018.

Her er det enkeltpersonforetaket som fakturerer. Skatt trekkes i form av enten forskuddsskatt kunstner sørger for selv eller eventuell restskatt, hvis overskudd i enkeltpersonforetaket.

 

Honorar for møter og forberedelser rundt DKS har til nå vært kr 625.- pr. time.

 

Tidligere var det også mulig å få utbetalt lønn i DKS systemet, nå nevnes kun honorar i rammeavtalen.

KORO oppdrag og andre oppdrag som utmykkingskonsulent

Koros sats for konsulentoppdrag er kr 659,- pr time for 2018. Satsen reguleres hvert år 1 juli. Andre konsulentoppdrag utenfor KOROs regi er sammenlignbare i forhold til ansvar og arbeidsmengde, ergo kan honorarsatsen også være sammenlignbar.

 

Utsmykkingsoppdrag/kunstprosjektoppdrag – som utøvende kunstner

(info sakset fra NBK sine nettsider)

De finnes selvsagt også en masse typer oppdrag en kunstner kan tenkes å påta seg, for en rekke ulike oppdragsgivere. KORO – Kunst i Offentlige Rom er den store aktøren i forbindelse med utsmykkingsoppdrag, og andre tar gjerne utgangspunkt i de avtaler KORO opererer med. Se KOROs kunstnerkontrakt, kontraktsvilkår og kontraktsveiledning.

 

Utstillingsavtaler:

Se NBK sin nettside for mer info rundt dette.

NBKs mal for utstillingsavtale:

https://www.norskebilledkunstnere.no/wp-content/uploads/2018/03/utstillingsavtale.pdf

Mal for formidlingssalg av kunstverk:

https://www.norskebilledkunstnere.no/wp-content/uploads/2018/03/Avtale-om-formidlingssalg-av-kunstverk.pdf

 

Nyttig å vite:

Definisjonen mellom honorar og vederlag er:

  1. Honorar- Utstillingshonorar: Honorar som utstillingsarrangør betaler til kunstner som lønn for kunstnerens arbeid i forbindelse med utstilling av kunstnerens verk. Honoraret skal dekke den arbeidstid en kunstner investerer i en utstilling, blant annet arbeid med administrasjon, nyproduksjon og tilrettelegging av verk, samt øvrig arbeid knyttet til utstillingen.
  2. Utstillingsvederlag: Vederlag som utstillingsarrangør betaler til kunstner som kompensasjon for lån og fremvisning av verk i kunstnerens eie. Vederlaget er en betaling for allmennhetens bruk av verket i utstillingsperioden og en kompensasjon for den tid kunstneren selv ikke kan disponere verket.
  3. Produksjonsutgifter knyttet til produksjonen av kunsten.

 

Se Norske Billedkunstners kampanje Lønn for arbeid, Utstillingsavtalen

http://www.utstillingsavtalen.no/utstillingsavtalen/

 

Honorar i prosjektbudsjett?

Når man lager budsjett for et prosjekt, skal man fylle inn honorar til kunstneren som en egen post på budsjettet. Å gjøre dette gjør at du blir ansett som seriøs og det er veldig viktig å synliggjøre hva det faktisk koster å gjennomføre utstillinger og prosjekter. I tillegg til materialutgifter må en kalkulere med en timesats for forarbeid/ideutvikling, gjennomføring og administrasjon av prosjektet.

Også på et mer overordnet plan er det viktig å synliggjøre avstanden mellom de faktiske kostnadene ved å produsere kunst og de støttebeløpene som blir gitt. Skal en på sikt ha håp om at der blir mer midler til billedkunst må en vise hvilket behov der er og hvilke kostnader en har.

 

Å beregne priser for ymse oppdrag;

Her er en timepriskalkulator som er nyttig for prising av oppdrag av ulik art. Denne er utviklet for generell bruk, dvs av alle mulig yrkesgrupper. Når man skal estimere og fylle inn i timepriskalkulatoren hva en kunstner skal tjene pr år, kan det være greit å ta utgangspunkt i hva statens satser for et arbeidsstipend ligger på. Arbeidsstipendet lå i 2018 på kr 261 539 .

Dette skal utgjøre 50 % av en årsinntekt. Ergo blir årsinntekten 523 078,-.

Da lander man feks på en timepris på rundt 650,- kr.

www.timepriskalkulatoren.no

 

Andre lenker:

BKFH (Billedkunstneres Forening Hordaland) har også jobbet med dette temaet og de har en stor samling info til hjelp på sine nettsider. Noe av infoen har svært gamle tall, men det er uansett mye hjelp å finne her.

http://bkfh.no/honorarberegning-ved-kunstneriske-oppdrag-og-prosjektsoknader/

 

Vet du noe vi ikke vet? Opplys oss!

Tiden går og satsene vil forandre seg noe.

Send en mail til styret, så bygger/endrer vi på ressurs-samlingen vår!

 

Står du fast i en forhandling, har du fått et tilbud du stusser på og trenger råd?

Ring og diskuter saken! Sammen står vi sterkere.

 

NBK-A- februar 2019.