Høringsuttalelse fra NBK-Agder til Kristiansand kommune

Høringsuttalelse fra NBK-Agder om forslag til nye retningslinjer for kunst i kommunale bygg og uterom – Kristiansand Kommune

NBK-A har gjennomgått høringsutkastet og tilhørende sakspapirer og vil berømme Kristiansand Kommune for å ha en fremoverlent holdning til kunst i offentlig rom. NBK-Agders styre vil hevde at høringsutkastet for kunst i kommunale bygg og uterom som helhet er veldig bra!

Det merkes at Kristiansand Kommune satser på kunst, med langsiktige satsninger; på kunstneratelier på Odderøya, ny gjestekunstnerleilighet, fokus på temporære prosjekter i byrommet og planer om nytt Kunstmuseum på Silokaia. NBK-A legger merke til at Kristiansand blir lagt merke til i kunstmiljøet i Norge. Vi vil gjerne takke kommunen for alt arbeidet som legges ned, det er av stor verdi!

  • Av positive ting som nevnes i høringsutkastet til de nye retningslinjene vil vi spesielt trekke fram at de nye retningslinjene nå tar også økonomisk høyde for at kunstverk i kommunens eie har behov for vedlikehold og regelmessig tilsyn. Dette har vært etterspurt i lang tid og vi er glade for at dette problemet nå søkes løst ved klarere ansvarsfordeling samt avsatte midler (25%) i et driftsbudsjett under Kulturdirektøren.
  • Det er positivt at OPS prosjekter nå blir innbefattet av retningslinjene.
  • At kulturkontoret jobber for å følge KOROs begrepsbruk og endre begrepet utsmykking til kunstprosjekt/kunst i offentlig rom. Et klarere språk som gjør kunst og kunstprosjekter mer forståelig for folk anser NBK-A som klokt.
  • Videre er det viktig for NBK-Agder at punkt 4 i dagens retningslinjer for offentlig utsmykning fortsatt er med i nye retningslinjer og at særlig saker som faller under 4.a og 4.b behandles i fondsstyret.
  • Fokuset og økt satsning på temporære prosjekter er viktig og relevant. NBK-A er svært positive til Kulturdirektørens og kulturkontorets holdning om å følge signaler om endringer i den statlige utsmykkingsordningen ved økt satsning på temporære prosjekter i det offentlig rom. Kristiansand Kommune viser gjennom dette forslaget og gjennom analysene som ligger bak en oppdatert og informert forståelse for dagens kunstpraksiser.

NBK-Agder vil gjerne komme med følgende innspill:

Under punkt 2.1 Fondsstyret

NBK-Agder ønsker at setningen

«2 kunstneriske representanter» endres til «2 kunstneriske representanter, oppnevnt av NBK-Agder og NK Sør-Norge»

Setningen «-1 fagrepresentant fra sentralt kunstinstitusjon i Kristiansand» endres til « -1 fagrepresentant fra Agder Kunstsenter»

«De to kunstnerorganisasjonene» endres til «De to kunstnerorganisasjonene NBK-Agder og NK Sør- Norge»

NBK-Agder ønsker at de to kunstnerorganisasjonene nevnes med navn.

Ved å bruke fagorganisasjonene sikres det at det er fagpersoner med kompetanse, utdannelse og kunnskap om kunst og erfaring med kunst i offentlig rom som blir sittende i styret.

Under punkt 2.3: Kunstkomitè

Følgende setning «- Kunstnerisk konsulent» ønsker NBK-Agder å endre til «- Kunstnerisk konsulent fra Agder Kunstsenter»

Agder Kunstsenter er den eneste institusjonen som drifter en egen ordning med profesjonelle kunstneriske konsulenter i regionen. AKS gjør dette med fagkunnskap opparbeidet gjennom mange år med praksis på feltet, i samarbeid med KORO (Statens organ for kunst i offentlig rom).

Setningen «-Representant fra kultur» bør spesifiseres.

NBK-Agder oppnevner i dag 1 representant til Kristiansand Kommunes Kunstutvalg, (valgperiode 2 år) uten vara, samt 1 representant samt vara til RSU (Regionalt Samarbeidsutvalg). Vi leser av bakgrunnen for saken at dagens Kunstutvalg vil bli omformet til Fondsstyret. Denne endringen  ser NBK-Agder ingen problemer med.

NBK-A ønsker mer informasjon om hva vervet i fondsstyret vil innebære, hvor mange møter i året det dreier seg om og hva godtgjørelsen for disse er, dette på grunnlag av vår organisasjons egen pågående oppdatering av instrukser for ulike verv under NBK-Agder.

Med hilsen

NBK-Agders styre

10.01.2017

Lenker til saken:

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/krs/Meetings/Details/15640852

olav-christopher-jenssen-slik-livet-er-foto-werner-zellien
Å produsere kunst i det offentlige rom er et uttrykk for demokratisk tanke som hevder at kunst kan oppleves av alle. Kunst i det offentlige rom møter mennesker i en større og mer kompleks sammenheng enn i det lukkede kunstrommet. Olav Christopher Jenssen, Slik livet er. Foto: Werner Zellien. Kunst i Offentlig rom, på Edvard Munch Videregående skole, Oslo.