Vedtekter

VEDTEKTER NORSKE BILLEDKUNSTNERE – AGDER (NBK-A)

1.

1. § 1: NORSKE BILLEDKUNSTNERE – AGDER (NBK-A)

NBK-A er en fagorganisasjon for profesjonelle billedkunstnere i Aust- og Vest-Agder. NBK-A er en av Norske Billedkunstneres distriktsorganisasjoner og er forpliktet av vedtekter og landsmøtevedtak i Norske Billedkunstnere. NBK-A er organisert som en forening uten selvstendig økonomisk formål.

2.

1. § 2: FORMÅL

NBK-A skal ivareta billedkunstnernes faglige, økonomiske, ideelle og sosiale interesser i Aust- og Vest-Agder.

3.

§ 3: MEDLEMSKAP

1. § 3-1. Skriftlig søknad om medlemskap stiles til NBK-As Styre.

2. Medlemskap oppnås av profesjonelle billedkunstnere bosatt i Aust- eller Vest-Agder, og som oppfyller vedtatte opptaksvilkår for distriktsorganisasjonene, vedtatt på NBKs Landsmøte.

3. Medlemskap i NBK-A medfører automatisk medlemskap i NBK.

4. § 3-2. Medlemmer plikter å svare kontingent til både NBK-A og NBK. Kontingentene innbetales til NBK. Kontingenten til NBK-A fastsettes av årsmøtet.

5. Medlemmer som ikke har betalt kontingentene innen årets utgang og som har mottatt skriftlig påkrav, mister sitt medlemskap i NBK-A. Nytt medlemskap kan bare oppnås etter betaling av skyldig kontingent. Ved oppnådd pensjonsalder svares halve kontingenten til NBK-A.

6. § 3-3. Profesjonelle billedkunstnere som bosetter seg for kortere eller lengre tid i AUST- OG VEST-AGDER har rett til opptak uten ny vurdering når de har vært medlem i en annen distriktsorganisasjon.

7. § 3-5. Billedkunstnere bosatt utenfor AUST- OG VEST-AGDER, som tidligere har vært medlem av NBK-A, eller som har sterk tilknytning til AUST- OG VEST-AGDER, og som ellers oppfyller kravet om medlemskap, kan tilkjennes assosiert medlemskap. Assosiert medlemskap gir ikke stemmerett i NBK-As organer, eller medlemskap i NBK. Assosierte medlemmer kan ikke ha verv i foreningen, men har ellers samme rettigheter som ved vanlig medlemskap.

4.

§ 4: NBK-As ORGANER

1. Årsmøtet (§ 5), Styret (§ 7), Nominasjonsutvalget (§8), Kunstnerisk råd (§ 9)

5.

§ 5: ÅRSMØTET

1. § 5-1: Årsmøtet

Årsmøtet er NBK-As øverste organ. Vedtak fattet på Årsmøtet er bindende for NBK-As medlemmer.

§ 5-2. Frister

1. Årsmøtet holdes hvert år før 10. mars. Innkalling med foreløpig dagsorden sendes ut minst 2 måneder før møtet. Saker til Årsmøtet fremmes til Styret og må være innkommet 4 uker før Årsmøtet.

2. Dagsorden med samtlige sakspapirer sendes ut minst 2 uker før møtet. Bare saker som er fremmet på denne måten kan tas opp på Årsmøtet.

§ 5-3. Årsmøtet

1. Alle medlemmer av NBK-A har rett til å møte på Årsmøtet. Medlemmer som ikke kan møte på Årsmøtet kan gi skriftlig fullmakt til et annet medlem. Fullmakt med åpent mandat sendes et medlem, fullmakt med bundet mandat sendes styret. Ingen medlemmer kan ha mer enn to fullmakter.

2. Årsmøtet er beslutningsdyktig når, det er lovlig innkalt. Dersom Årsmøtet ikke er beslutningsdyktig, innkalles det til nytt årsmøte innen 3 uker. Dette Årsmøtet kan bare behandle saker som var fremmet til det ordinære Årsmøtet.

§ 5-4. Assosierte medlemmer og Observatører

1. Assosierte medlemmer og inviterte observatører har møterett, men ikke stemmerett.

§ 5-5. Konstituering av Årsmøtet

1. Årsmøtet konstitueres ved godkjenning av innkallingen, fastsettelse av dagsorden og valg av møteledere og to medlemmer til å godkjenne referatet.

§ 5-6. Årsmøtesaker

1. Årsmøtet behandler:

2. – Styrets årsberetning

3. – Regnskap for foregående år

4. – Saker fremmet av eller gjennom Styret

5. – Handlingsprogram for kommende periode

6. – Budsjett for kommende periode

7. – Fastsettelse av medlemskontingent

8. – Oppnevninger

9. – Valg

§ 5-7. Valg.

Årsmøtet velger:

1. Styrets medlemmer med vara (3+1).

2. Nominasjonsutvalget med vara (2+1)

3. Delegater til Landsmøtet i Norske Billedkunstnere

4. Representanter til regionalt samarbeidsutvalg (RSU)

5. Kandidater til Sørlandsutstillingens styre

6. Medlemmer til Sørlandsutstillingens representantskap

7. Medlemmer til Agder Kunstsenters representantskap

8. Kandidater til Agder Kunstsenters styre

9. Kandidater til Kristiansand kommunes kunstutvalg

Representanter til alle verv i NBK-A velges for 2 år og det er bare medlemmer av NBK-A som er valgbare. Styrets medlemmer og vararepresentant velges for to (2) år av gangen, slik at to av medlemmene velges i år som ikke er delelig med to(2), og et medlem og vararepresentant i år som er delelig med to (2).

6.

§ 6. Ekstraordinært årsmøte

1. Ekstraordinært Årsmøte sammenkalles med minst fire (4) ukers varsel når det kreves av minst 1/10 av medlemmene, eller flertall av Styret. Krav om ekstraordinært Årsmøte skal fremmes skriftlig. Sakspapirer skal følge innkallingen. Bare den eller de saker som det ekstraordinære Årsmøte sammenkalles for, kan behandles på møtet.

7.

§ 7. STYRET

1. § 7-1. Styret er NBK-As øverste organ mellom årsmøtene. Styret konstituerer seg selv.

2. § 7-2. Styret leder og har ansvar for NBK-As virksomhet, med unntak av de oppgaver som etter vedtektene er tillagt Årsmøtet (§ 5), Nominasjonsutvalget (§8).

3. Styret har ansvar for gjennomføring av vedtak fattet på Årsmøtet.

4. § 7-3. Styret innkalles og sakspapirer sendes ut, i god tid før styremøtet. Det skal føres referat fra styremøtene. Innkalling, saksliste og referat gjøres fortløpende tilgjengelig for medlemmene etter forespørsel.

5. §7-4. Styret er beslutningsdyktig når minst 2/3 av medlemmer eller vara, herunder også leder eller nestleder, er til stede. Alle vedtak treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er leders eller, i dennes fravær, nestleders stemme avgjørende.

6. §7-5. Det skal holdes minst seks (6) styremøter i året.

7. §7-6. Styret er foreningens kunstneriske råd.

8.

§ 8. NOMINASJONSUTVALGET

1. § 8-1 Nominasjonsutvalget skal under hensyn til forslag fra Styret og medlemmene, nominere kandidater til Styret og Nominasjonsutvalget. Nominasjonsutvalgets innstilling skal følge sakspapirene til Årsmøtet.

2. § 8-2 Nominasjonsutvalget skal under hensyn til forslag fra Styret og medlemmene foreslå inntil tre kandidater til hvert av vervene som skal velges på NBKs Landsmøte.

3. § 8-3 Nominasjonsutvalget skal under hensyn til forslag fra Styret og medlemmene foreslå kandidater til Den Nasjonale Jury og NBKs Stipendkomité.

4. § 8-4 Nominasjonsutvalget innstiller også kandidater til: regionalt samarbeidsutvalg (RSU), Sørlandsutstillingens styre, Sørlandsutstillingens representantskap, Agder Kunstsenters representantskap, Agder kunstsenters styre og Kristiansand kommunes kunstutvalg.

5. § 8-5 Nominasjonsutvalget skal i sitt arbeid, tilstrebe faglig, aldersmessig, kjønnsmessig, geografisk og kulturelt mangfold.

6. § 8-6 Nominasjonsutvalget er beslutningsdyktig når 2 av utvalgets medlemmer eller varamedlem, er til stede. Alle vedtak treffes med alminnelig flertall.

9.

§ 9. KUNSTNERISK RÅD

1. § 10-1. Kunstnerisk Råd er NBK-As kunstfaglige råd og jury i AUST- OG VEST-AGDER. Kunstnerisk råd er ansvarlig for kunstneriske vurderinger og juryering i forbindelse med medlemsopptak, utstillinger, stipendtildelinger, konkurranser og lignende.

2. § 10-2. For eksterne juryverv hvor NBK-A skal oppnevne/foreslå jurymedlemmer, velges disse blant foreningens medlemmer av Kunstnerisk råd.

3. § 10-3. Kunstnerisk råd utfører sitt arbeid selvstendig og innenfor sitt mandat. Kunstnerisk råds avgjørelser kan ikke overprøves og behøver ikke begrunnes.

4. § 10-4 I NBK-A fungerer Styret også som Kunstnerisk Råd. Styret kan innhente fagkompetanse hvis det er nødvendig.

5. § 10-5 Kunstnerisk råd er beslutningsdyktige når 3 av medlemmene eller vara er tilstede.

10.

§ 10. MEDLEMSMØTER

1. Styret innkaller til medlemsmøter etter behov. Møtenes funksjon er å diskutere aktuelle saker og utveksle erfaringer.

11.

§ 11. URAVSTEMNING.

1. Styret, kan sende saker av spesielt stor viktighet for medlemmene til avgjørelse ved uravstemning. Likeledes kan Årsmøtet eller Ekstraordinært Årsmøte vedta at en sak skal sendes til uravstemning. NBKs Landsmøtevedtak og NBK-As Årsmøtevedtak kan ikke overprøves ved uravstemning. Landsomfattende uravstemninger som er bindende etter NBKs vedtekter binder også NBK-As medlemmer. Dersom ikke minst 2/3 av medlemmene i uravstemningen stemmer likelydende, er ikke uravstemningen bindende, og den endelige avgjørelse tas av Styret. Årsmøtet fastsetter instrukser for den praktiske gjennomføringen av uravstemning.

12.

§ 12. OPPLØSNING

1. For at vedtak om oppløsning av NBK-A skal være gyldig, må det vedtas av 2 påfølgende Årsmøter med et flertall på 2/3 av de avgitte stemmer.

2. I tilfelle vedtak om oppløsning, skal det samtidlig besluttes hvorledes NBK-As midler og andre aktiva skal ivaretas og/eller disponeres og være i samsvar med NBK-As formål.

13.

§ 13. VEDTEKTSENDRINGER

1. Endringer av vedtekter krever 2/3 flertall på Årsmøtet. Vedtektsendringer trer i kraft etter foreløpig godkjenning av NBKs sentralstyre. Vedtektsendringer anses først endelig vedtatt når de er godkjent på NBKs Landsmøte.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.